motyw projekt stazp2

O projekcie

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze RPPK.07.01.00-18-0111/18 pod tytułem „Staż+ 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

logo staz2

Wartość projektu: 1 863 066,48 zł w tym wartość wkładu UE wynosi 1 583 606,50 zł
Beneficjent projektu: STAWIL Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 9/12, 35-025 Rzeszów
Czas trwania projektu: od 01.09.2018 do 31.12.2019 r.
Adres biura projektowego:    Rzeszów, ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów

Grupa docelowa

 

Grupa docelowa projektu to 80 kobiet bezrobotnych/ biernych zawodowo w wieku powyżej 29 r.ż. (mających ukończone 30 lat w dniu rozpoczęcia projektu), zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego.

Planowane formy wsparcia:

 
 • Identyfikacja potrzeb uczestnika (diagnoza) – ok. 3 godziny:
  Spotkania obejmą następujący zakres tematyczny: identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie informacji o potencjale i predyspozycjach zawodowych Uczestników Projektu, identyfikację oczekiwań i celów zawodowych oraz szkoleniowych, wskazanie kwalifikacji i kompetencji do zdobycia przez Uczestników Projektu. Celem spotkań jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD). Na podstawie IPD dla każdego Uczestnika Projektu przygotowany zostanie program szkoleniowy, pozwalający na uzupełnienie/ aktualizację/ zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych/kompetencji.
 • Poradnictwo zawodowe – ok. 5 godzin.
  Zakres tematyczny dotyczył będzie indywidualnego i kompleksowego doradztwa w obszarze planowania kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych, pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu, planowanie rozwoju kariery zawodowej w tym udzielania informacji o zawodach w tym, na które jest zapotrzebowanie w województwie, rynku pracy, możliwości kształcenia i szkolenia, przygotowanie pakietu dokumentów aplikacyjnych, wskazanie form i sposobów zmierzających do aktywizacji zawodowych i społecznych. Celem będzie aktualizacja Indywidualnego Planu Działania w oparciu, o który nastąpi ustalenie indywidualnego planu kształcenia, ze wskazaniem określonych aktywności po zakończeniu udziału w projekcie.
 • Pośrednictwo pracy – ok. 5 godzin.

  Pośrednictwo pracy obejmie: kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby - każdy uczestnik otrzyma min. 3 oferty pracy wysokiej jakości zatrudnienia, zapewnienie indywidualnego kontaktu pośrednika pracy, informowanie Uczestnika Projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na rynku pracy, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych (poprzez m.in. zebranie i przedstawienie informacji o potencjalnym pracodawcy, wymaganiach, przygotowanie podsumowania doświadczenia Uczestnika Projektu pod kątem oferty).

 •  

  Szkolenia - prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kompetencji/ kwalifikacji zawodowych, zakończone egzaminem. Szkolenia będą zgodne z Indywidualnym Planem Działań i potrzebami rynku pracy. Za udział w szkoleniach przewidziana jest wypłata stypendium szkoleniowego.
 • Staże – trwające 6 miesięcy, zgodne z PRJPiS (Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży) wraz z wypłatą stypendium stażowego oraz zapewnioną opieką przez zakład pracy.

Dodatkowe wsparcie

 

W ramach projektu przewidziane jest udzielnie dodatkowego wsparcia w postaci zwrotu kosztów dojazdu oraz zwrotu kosztów opieki nad osoba zależną lub dzieckiem do lat 7 na wszystkie formy wsparcia tj. doradztwo zawodowe, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia i staże.

Efekty w ramach projektu:

 
 • Nabycie/ podniesienie/ dostosowanie do potrzeb rynku pracy przez 80 Uczestniczek Projektu kompetencji/ kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami i/lub zaświadczeniami, uzyskanymi w wyniku pozytywnego zdania egzaminu.
 • Nabycie doświadczenia zawodowego przez 80 Uczestniczek Projektu poprzez uczestnictwo w 6-miesięcznych stażach, realizowanych w zakładach pracy i opiekę merytoryczną realizowaną przez opiekunów stażystów.
 • Znalezienie zatrudnienia dla min. 44 Uczestniczek Projektu na min. 3 miesiące (w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło lub samozatrudnienia).

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem